ข้อมูลทั่วไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

ชื่อหลักสูตรและรหัส

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในการดำเนินธุรกิจแก่ชุมชนและท้องถิ่น

ปรัชญา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และทางธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ความสำคัญ
  1. เพื่อผลิตบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้มีความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพ และสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
  3. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีเจตคติ และค่านิยมในการประกอบวิชาชีพอิสระอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และปัญญาธรรม
วัตถุประสงค์
VDO
Calendar
ข่าวเด่น
ไม่มีข่าวในหมวดนี้
ข่าวทั้งหมด
ไม่มีข่าวในหมวดนี้
Facebook